O projektu

Projekt se izvodi s ciljem povećanja zapošljivosti 42 nezaposlene osobe iz ranjivih skupina
pripadnika mlađih 30 godina, kroz stjecanje stručnih znanja, općih kompetencija i mekih
vještina putem njima prilagođenih, inovativnih i na ishodima učenja utemeljenih programa
osposobljavanja za učitelja jedrenja, učitelja jedrenja na dasci i učitelja kanuinga.

Kao posljedica visoke nezaposlenosti, u Hrvatskoj postoji povećan rizik od siromaštva i socijalne isključenosti. Prema Državnom zavodu za statistiku, od 240 000 nezaposlenih u 2016. godini, 55 000 su mladi do 25 godina. Prosječna stopa rizika od siromaštva u 2015. iznosila je 20,4 %, što je za 3,1 % više od prosjeka EU-28. Kod nezaposlenog stanovništva ta se stopa povećava preko 40 %. Svrha ovog projekta je pridonijeti rastu zapošljavanja i smanjenju siromaštva, kroz aktivnosti koje pomažu ranjivoj skupini mlađih od 30 godina da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada.

Kroz nove programe osposobljavanja za učitelja jedrenja, učitelja jedrenja na dasci i učitelja kanuinga, polaznici će usvojiti specifična znanja I vještine koje će im olakšati integraciju na tržište rada. Uvođenjem programa osposobljavanja razvijenih ovim projektom u redovitu obrazovnu ponudu Učilišta Ambitio i drugih zainteresiranih ustanova za obrazovanje odraslih, moguće je do 2020. godine osposobiti 150 novih učitelja vodenih sportova, čime bi se nezaposlenost mlađih od 30 godina u Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu smanjila za oko 1 % u odnosu na 2016. godinu.

Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU fondova ističe da su mladi u posebno nepovoljnom položaju na tržištu rada – stopa nezaposlenosti u dobnoj skupini 15 – 29 porasla je s 15,8 % u 2008. na 35,2 % u 2013. godini. Također se ističe da je potrebno poboljšati djelotvornost obrazovnih sustava te podupirati integraciju mladih na tržište rada, posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se ni osposobljavaju.

Strategija Europa 2020 u svojim ciljevima ističe zapošljavanje, obrazovanje i borbu protiv siromaštva. Ti su ciljevi međusobno povezani: povećanje razine obrazovanja povećava zapošljivost, a povećanje zapošljavanja pomaže smanjenju siromaštva. Kako je cilj ovog projekta povećati zapošljivost 42 osobe iz ranjive skupine mlađih od 30 godina, projekt direktno doprinosi postizanju navedenih ciljeva.

Ciljevi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti su povećanje zaposlenosti i smanjenje broja ljudi izloženih riziku siromaštva. Program i Strategija ističu da je nezaposlenost najizraženija kod mladih i starijih osoba. Projekt kao ciljnu skupinu uključuje nezaposlene mlađe od 30 godina te time doprinosi ostvarenju spomenutih ciljeva.

Preporuka Vijeća o Nacionalnom programu reformi Hrvatske za 2016. napominje kako je nezaposlenost mladih i dalje glavni izvor zabrinutosti te da je sudjelovanje u programima cjeloživotnog obrazovanja i dalje vrlo nisko zbog nedovoljne razvijenosti sustava obrazovanja odraslih.

Nacionalni program reformi 2016. u ključnim reformskim mjerama ističe potrebu povećanja dostupnosti obrazovnih programa odraslim osobama, poticanje sudjelovanja u cjeloživotnom učenju te poboljšanje ishoda na tržištu rada za mlade koji su nezaposleni i nisu u sustavu obrazovanja.

Nezaposlenost mladih odnosno bolja integracija mladih na tržište rada i poboljšanje vještina za zapošljivost kroz bolje usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada navode se kao glavni izazovi ovog reformskog dokumenta.

Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj, kao jedan od prioriteta i ciljeva u području zapošljavanja u razdoblju od 2015. do 2017. Godine, posebno ističu povećanje zapošljivosti mladih osoba na tržištu rada.

Ciljna skupina projekta su nezaposlene osobe mlađe od 30 godina. Strategija razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba ističe mlade u dobi 15 – 29 godina kao posebno ranjivu skupinu, čiji je udio među nezaposlenima gotovo 25% te kao jednu od strateških mjera navodi i unaprjeđenje zapošljivosti mladih. Prema Strategiji razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije, ova skupina čini gotovo 35% nezaposlenih te se među strateškim ciljevima navodi i potreba povećanja broja zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva za 5 % do 2020.

Projekt daje izravan odgovor na društvene potrebe ciljne skupine kroz razvoj i provedbu inovativnih programa osposobljavanja za veću zapošljivost. U suradnji s poslodavcima definirat će se obrazovni sadržaji koji će biti aktualni i povezani s potrebama tržišta rada te usklađeni s potrebama ove ranjive skupine. To će ojačati sektor kvalitetnim kadrovima, a dio pripadnika ranjive skupine učiniti lakše zapošljivim I konkurentnijim.

Ciljna skupina projekta su nezaposlene osobe mlađe od 30 godina.  Projektom će biti obuhvaćene 42 osobe te ciljne skupine koje će se odabrati putem javnog natječaja i u suradnji s HZZ-om. Ti dionici bit će uključeni u besplatne i njima prilagođene programe osposobljavanja razvijene tijekom ovog projekta. Osim stručnih kompetencija, polaznici programa osposobljavanja steći će i neke opće vještine, kao što su komunikativnost, profesionalnost, gostoljubivost i multikulturalnost. Time će se povećati njihova konkurentnost na tržištu rada, a tijekom obavljanja prakse povezat će se i s poslodavcima.

Projekt će voditi projektni tim od 5osoba: voditelj projekta, administrator projekta, stručni voditelj obrazovanja odraslih, predavač/mentor praktične nastve i ravnatelj Učilišta Ambitio, a u rad tima će biti uključeno i 5 konzultanta iz Učilišta Ambitio. Projektni tim će tijekom projekta u suradnji s tri radne skupine izraditi 3 nova programa osposobljavanja odraslih te ih potom i provesti s ukupno 42 polaznika iz ciljne skupine nezaposlenih osoba mlađih od 30 godina.

R.br.Ime i prezimePartnerPodručje zaduženja
1Antonija StranjikUčilište AmbitioVoditelj projekta
2Danijela BisUčilište AmbitioAdministrator projekta
3Sanja JozićUčilište AmbitioStručni voditelj obrazovanja
4Alen StranjikUčilište AmbitioRavnatelj Učilišta Ambitio
5Miroslav HorvatHorvat turizam – putnička agencija d.o.o.Predavač/mentor praktične nastave
7Marija Zubak Učilište AmbitioKonzultant
8Željka CilerUčilište AmbitioKonzultant
9 Nenad PetrovićUčilište AmbitioKonzultant

Ciljna skupina nezaposlenih će kroz projektne aktivnosti, osim stručnih kompetencija i praktičnih vještina, steći i neke opće osobne kompetencije i meke vještine, kao što su komunikacijske i prodajne vještine, multikulturalna kompetencija, informacijska, digitalna i višejezična pismenost, proaktivni stav, profesionalno ponašanje i gostoljubivost, čime će se ujedno povećati i njihova konkurentnost na tržištu rada te otvoriti nove mogućnosti njihovog zapošljavanja.

Partnerska suradnja projektnih partnera nastavit će se i nakon završetka projekta kroz implementaciju razvijenih programa osposobljavanja ranjivih skupina u redovitu obrazovnu ponudu Učilišta Ambitio, tako da ovo partnerstvo predstavlja inicijalnu suradničku mrežu pružatelja usluga u sportskom turizmu.

Programi osposobljavanja razvijeni kroz ovaj projekt bit će kao javno dobro dostupni svim zainteresiranim subjektima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Javna dostupnost rezultata projekta omogućiti će njihovo multipliciranje i primjenu kao modela u drugim ustanovama za obrazovanje odraslih.

Mjere kojima će se postići održivost projekta:

  1. Ishoditi verifikacije MZO za sva 3 programa osposobljavanja i implementirati ih u redovitu obrazovnu ponudu Učilišta Ambitio
  2. Ugovoriti dugoročnu suradnju projektnih partnera u realizaciji praktične nastave i nakon završetka projekta
  3. Aplicirati na buduće natječaje europskih i drugih fondova za financiranje osposobljavanja nezaposlenih osoba iz ranjivih skupina kroz programe osposobljavanja razvijene ovim projektom
  4. Osigurati transfer znanja prema drugim ustanovama za obrazovanje odraslih u cijeloj Republici Hrvatskoj i korištenje rezultata projekta kao replikativnih modela, kroz javnu dostupnost dokumenata sva 3 programa osposobljavanja i knjige s rezultatima projekta
  5. Osigurati javnu dostupnost priručnika razvijenih kroz projekt
  6. Osigurati ponudu konzultantskih usluga u implementaciji razvijenih programa osposobljavanja i razvoju novih sličnih programa u druge ustanove za obrazovanje odraslih.